OK 

 

استراتژی های منابع انسانی

1-     جذب منابع کارآمد ، دانش محور و زبده از درون و برون شرکت براساس شایستگی و شایسته یابی:

 

-          طرح مشاغل و تهیه شناسنامه شغل

-          تبیین و تدوین شایستگی های منابع انسانی براساس سطوح سازمانی

-          طراحی نظام جذب شایسته محور

 

2 -     توسعه فرهنگ سازمانی

3-      حرکت سازمان به سمت تعالی منابع انسانی از طریق مشارکت کارکنان

4-     پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد و رعایت عدالت  محوری و همگانی شدن آموزش برای تمامی پرسنل

5-     شفاف سازی مسیر پیشرفت شغلی و ایجاد امکان برنامه ریزی برای ارتقا

6-     جبران مناسب و عادلانه خدمات و ارائه پاداش های مناسب به افراد

7-     توسعه روابط کارکنان و مدیریت و افزایش سهم مشارکت آن ها در تصمیم گیری

8-     توسعه نظام توجه به تسهیلات رفاهی ، بهداشتی و اجتماعی کارکنان و خانواده های آنان